cztery

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie udostępniony na stronie internetowej pod adresem: http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 8:00  w dniu 04.03.2024 r. – do tego czasu nie będzie możliwe logowanie

Prosimy o zapoznanie się z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów. Link:  Zarządzenie 3171.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 stycznia 2024r.

Ogólne zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Częstochowie na rok szkolny 2024/2025

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.
1. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci 6-letnie.
2. Prawo do wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie.
3. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu
na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola.
4. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w placówkach,
które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
5. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się
na stronie internetowej pod adresem http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa
6. Osoby niemające dostępu do Internetu pobierają wniosek o przyjęcie do placówki wychowania
przedszkolnego i wypełniają go odręcznie.
7. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola – niezależnie od sposobu wypełnienia
– oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego
wyboru w terminie od 4 marca 2024 r. godz. 8.00 do 15 marca 2023 r. do godz. 15.00.
(SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 8:00  w dniu 04.03.2024 r. – do tego czasu
nie będzie możliwe logowanie)
8. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 7 wniosku do placówki pierwszego wyboru
spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest
z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie
kwalifikowania dziecka do przedszkola.
10. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
11. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
12. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
13. Wniosek rozpatruje powołana w przedszkolu/szkole podstawowej/zespole szkolno-przedszkolnym
komisja rekrutacyjna.
14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności
zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się
do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych
okoliczności.
15. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona tradycyjnie, z wyłączeniem
systemu elektronicznego, tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio
do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony
nabór i tam składają wniosek.
16. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.
Dzieci nie będące mieszkańcami Częstochowy będą mogły brać udział w rekrutacji uzupełniającej,
tylko do tych placówek, które będą dysponowały wolnymi miejscami.
17. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) jest
uzależniona od wieku, liczby dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych
w procesie rekrutacyjnym.
18. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbą punktów z obowiązujących
kryteriów i stanowi ona najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania, kolejność
kwalifikacji ustalana jest w drodze losowania.

19. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe w Częstochowie, któremu
gmina Częstochowa ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania
przedszkolnego, nie zostało przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego dyrektor tej
placówki informuje Prezydenta Miasta Częstochowy o nieprzyjęciu dziecka.
20. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19 Prezydent Miasta Częstochowy pisemnie wskazuje
rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny, które może przyjąć dziecko, przy czym
informacja ta zostanie przesłana przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.
21. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole
podstawowej będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi
rekrutację uzupełniającą w terminie od 22 do 29 maja 2024 r.

Comments are closed.