key-2114044_1920

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 23 im. „Jasia i Małgosi”

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 23 im. „Jasia i Małgosi” w Częstochowie, tel.34 3245708 e-mail:mp23@edukacja.czestochowa.pl
Dane kontaktowe administratora danych
 Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

  • adres do korespondencji: ul. Szymanowskiego 3A;42-217 Częstochowa
  • numer telefonu 34 3245708
  • adres e-mail: mp23@edukacja.czestochowa.pl
  • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
przez Miejskie Przedszkole nr 23 im. „Jasia i Małgosi” można skontaktować się
z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Moniką Sławutą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Justyną Sprycha poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W naszym przedszkolu gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez przedszkole są:
1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Gmina Miasto Częstochowa, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej, pracodawca, u którego odbywają się zajęcia praktyczne.
2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności: Vulcan Sp. z o.o,; MS Teams; „CESIN” .
Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w kancelarii przedszkola.
Prawa osób, których dane dotyczą
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .
Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa
do usunięcia danych.
Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa
ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Comments are closed.