new-normal-5659041_1280

Procedura funkcjonowania MP23 w czasie epidemii

Procedura funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 23 im. „Jasia i Małgosi” w czasie epidemii  COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS z 25 sierpnia 2020, aktualnych przepisów prawa, uwzględniająca specyfikę placówki

 

Cel procedury: Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników Miejskiego Przedszkola nr 23 im. „Jasia i Małgosi”, w trakcie prowadzonych w nim zajęć.

Podstawy prawne

1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2020 r. poz. 1320)

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)

3.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327)

4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1389)

5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1166 ze zm.)

7. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020 r.

Organizacja pracy przedszkola w czasie pandemii

 

 1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są po wejściu do placówki do:

– codziennego pomiaru temperatury;

– wypełnienia kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia w szczególności o braku występowaniu objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną stanowiącego zał. 1 do niniejszej procedury.

 1. Jedna grupa dzieci powinna w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać

w wyznaczonej i stałej sali.

 1. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2
 4. Zapisując dziecko do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa i przestrzegania jej zapisów
 5. W okresie pandemii ilość oddziałów i godziny pracy oddziału określa dyrektor po rozpoznaniu potrzeb rodziców.
 6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 8. Dopuszcza się używanie generatora ozonu. Ozonowanie pomieszczeń jest przeprowadzane z zgodnie z przyjętą procedurą.
 9. Przeprowadzenie prac porządkowych oraz ozonowanie pomieszczeń należy odnotować w harmonogramie na dany dzień.
 10. Sale zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby również w czasie zajęć.
 11. Organizacja pracy oddziałów w miarę możliwości musi zagwarantować nie stykanie się grup przedszkolnych zarówno na terenie przedszkola jak i w ogrodzie.
 12. Każda grupa przedszkola, podczas pobytu w przedszkolu przebywa w swojej sali.
 13. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni wynoszący min.1,5 m. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi i pozostałym personelem opiekującym się dziećmi.
 14. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówkach do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 15. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami / opiekunami dziecka.
 16. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na przedszkole) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
 17. Należy uzyskać zgodę rodziców / opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 18. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum

2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców / opiekunów

w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 1. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 2. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów / przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
 3. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 

 1. Przed wejściem do przedszkola każda osoba dorosła zobowiązana jest zdezynfekować ręce. Instrukcja dezynfekcji wywieszona jest w widocznym miejscu przy wejściu do przedszkola.
 2. Należy dopilnować, aby rodzice / opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 4. Pracownik przedszkola dyżurujący w szatni odpowiada za dezynfekcję klamek, poręczy, przecieranie szafek i podłogi.
 5. Każdy pracownik obsługi odpowiada za prace porządkowe w wyznaczonym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem przecierania ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, podłogi, klawiatury.
 6. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie na dany dzień.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuch z długim rękawem ( do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 9. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów
  z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcję.
 10. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Przygotowywanie i spożywanie posiłków

 

 1. Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 2. Należy zachować odległość 1,5 m dla stanowisk pracy w kuchni. Utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, naczyń i sztućców. Naczynia należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu- minimalna temperatura mycia wynosi 60o C, lub je wyparzać
 3. Intendent organizując żywienie dzieci zamawia towar telefonicznie. Podczas odbioru zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe). Od wszystkich dostawców wymaga się odpowiednich środków ochrony osobistej podczas dostawy
 4. Na terenie kuchni mogą przebywać tylko pracownicy pionu żywieniowego.
 1. Pracownicy kuchni wydają posiłki przed salę oraz po skończonym posiłku odbierają naczynia bez kontaktu z pozostałymi pracownikami obsługi.
 1. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 2. Każda grupa spożywa posiłki w swojej sali z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 

 1. Po wejściu do przedsionka przedszkola rodzic obowiązkowo dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę ochronną.
 2. Przed wejściem do szatni dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury dziecka.

Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik placówki wyposażony w odpowiednie środki ochrony (maska lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe).

 1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała dziecka
 2. Jeżeli temperatura wynosi powyżej 37 ˚C dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.
 3. Pracownik placówki odbiera dziecko od rodzica, zaprowadza do szatni, pomaga przy przebraniu, a następnie odprowadza dziecko do sali.
 4. W szczególnych przypadkach możliwe jest wejście rodzica z dzieckiem na teren szatni.
 5. Osoba wchodząca na teren przedszkola zobowiązana jest do zasłonięcia ust i nosa oraz stosowania się do zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce –  (dezynfekcja rąk przed wejściem) oraz dystansu społecznego – odległość od innych osób 1,5m.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców do sali zajęć.
 7. Informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu rodzic przekazuje nauczycielowi w sposób pisemny za pośrednictwem pracownika obsługi, telefoniczne lub mailowo.
 8. Obowiązkiem rodzica jest dopilnowanie aby dziecko nie wnosiło na teren przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów.
 9. Odbierając dziecko z przedszkola obowiązuje zasada ograniczonego dystansu społecznego. Rodzic nie wchodzi do sali zabaw. Wywołane do domu dziecko przyprowadza pracownik przedszkola.
 10. Dzieci odbierane są z przedszkola na podstawie aktualnych upoważnień.
 11. Pracownicy obsługi monitorują przyprowadzanie/odbieranie dzieci do/z przedszkola.
 12. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, ból gardła, gorączka, wysypka, biegunka, wymioty).
 13. Dzieci do przedszkola może przyprowadzać i odbierać tylko osoba zdrowa.
 14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Zasady sprawowania opieki w przedszkolu

 1. W ustalonych godzinach pracy oddziału nauczyciel przebywa z dziećmi w sali zabaw.
 2. Podczas wykonywania obowiązków sprawowania opieki nad dziećmi nauczyciel i pracownik przedszkola nie ma obowiązku noszenia maski ochronnej i rękawiczek. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 3. Prowadząc pracę z dziećmi należy stosować zasadę przestrzegania odstępów i nie gromadzenia dzieci w jednym miejscu.
 4. Nauczyciel ma obowiązek dopilnowania aby każde dziecko wchodzące do sali zabaw umyło ręce przed przystąpieniem do zabawy.
 5. W ciągu pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje zasada częstego mycia rąk ( Instrukcja mycia rąk jest umieszczona w każdej łazience na wysokości oczu dziecka).
 6. Obowiązkiem nauczyciela jest wyjaśniać dzieciom zasady higieny, kichania w łokieć, zgłaszania opiekunowi złego samopoczucia, konieczności zachowania odstępów podczas zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 7. Dopuszcza się organizację spacerów poza teren przedszkola.
 8. Grupa może przebywać w ogrodzie przedszkolnym w ustalonym porządku, tak aby w jednym czasie przebywała na terenie ogrodu jedna grupa dzieci.
 9. Dopuszcza się przebywanie na terenie ogrodu przedszkolnego dwóch grup dzieci, po przeciwległych stronach ogrodu, bez możliwości kontaktowania się poszczególnych grup.
 10. W sytuacji braku możliwości dezynfekcji sprzętu ogrodowego należy go wyłączyć z użytku, poprzez ogrodzenie taśmą ochronną.
 11. Nauczyciel udziela informacji o dziecku w sposób telefoniczny, mailowy lub po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem terminu i godziny.
 12. Nauczyciel zobowiązany jest przygotować szybką ścieżkę komunikacji z rodzicami.
 13. Nauczyciel wraz z personelem pomocniczym odpowiada za przygotowanie sali zabaw na powrót dzieci tj. usunięcie zabawek, sprzętów których nie można dezynfekować oraz ograniczenie ilości zabawek.
 14. Celem rygorystycznego przestrzegania bezpieczeństwa i higieny dzieci, personel pomocniczy przebywa w sali razem z nauczycielem i dziećmi. Nie kontaktuje się z personelem kuchennym.

Kontakt z osobami trzecimi (serwis, naprawa, itp.)

 1. W placówce obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, a jeśli zajdzie taka konieczność należy zachować wszelkie środki ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 2. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakikolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników
  i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
 5. Pracownicy/obsługa przedszkola powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem.
 6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Ministra Zdrowia, dostępnego na stronach gis.gov.pl lub
  https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 10. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 11. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
  w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
  i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 12. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Zalecenia w strefie czerwonej/żółtej

 1. W przypadku objęcia szkoły strefą czerwoną lub żółtą w organizacji pracy przedszkola dodatkowo można:
 2. ustalić godziny przychodzenia dzieci do przedszkola (np. co 5-10 minut);
 3. ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym
  w strefach wydzielonych;
 4. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między dziećmi w przestrzeniach wspólnych przedszkola lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
 5. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły
  w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
 6. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka z przedszkola:
 1. wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek przedszkolnych;
 2. zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu,
  w otwartej przestrzeni terenu przedszkola;
 3. w przypadku dzieci ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania dziecka w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze przedszkolem na ten czas.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) pragniemy poinformować, że:

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 23 im. „Jasia i Małgosi” w Częstochowie, tel.: 34 3245708, e-mail: mp23@edukacja.czestochowa.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19 na podstawie obowiązujących przepisów pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa, w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w kancelarii przedszkola.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19.

Comments are closed.